Reklamácie a vrátenie tovaru

Rýchly postup

Postup pri reklamácii :

 • Tovar dôkladne zabaľte, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu
 • Popíšte popis problému, pre ktorý chcete tovar reklamovať
 • Tovar zašlite na adresu: Čierne 648, 023 13 Čierne
 • Po obdržaní tovaru Vám príde automaticky mail o zahájení reklamačného konania
 • Na základe posúdenia stavu produktu a oprávnenia reklamácie Vám príde rozhodnutie o ukončení reklamačného konania aj s vyjadrením a následným riešením situácie

 

Postup pri vrátení tovaru:

 • Tovar dôkladne zabaľte, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu
 • Priložte k tovaru formulár pre odstúpenie od zmluvy
 • Tovar zašlite na adresu: Čierne 648, 023 13 Čierne
 • Po obdržaní tovaru Vám príde automaticky mail o vrátení tovaru
 • Na základe posúdenia stavu produktu Vám príde vyjadrenie k odstúpeniu od zmluvy a prípadne vrátenie finančných prostriedkov

- Tieto postupy sú len informačného charakteru. Nadradené sú im Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nižšie. 

 

Reklamačný poriadok spoločnosti NOBLESE-EU s.r.o. pre e-shop www.noblese.sk

  

Spoločnosť :

 

Obchodné meno : NOBLESE-EU s.r.o.

Sídlo : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca, Slovenská republika

IČO : 54 360 382

Zápis v reg. : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 78871/L

DIČ : 2121637001

IČ DPH : SK2121637001

E-mail. : info@noblese.sk

Tel. : +421233070679

týmto ako predávajúci v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zmluvách uzavretých na diaľku”) (ďalej len „Predávajúci”) ustanovuje pre svoju obchodnú činnosť a prevádzku internetového obchodu (e-shop) www.noblese.sk tento Reklamačný poriadok ako neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok s nasledovným obsahom:  

 

I. Všeobecné ustanovenia

II. Dĺžka záruky

III. Záručné podmienky

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

V. Záverečné ustanovenia 

 

v nasledovnom znení :

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

a) Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok(ďalej jen „OP“) Predávajúceho a opisuje postup Kupujúceho, akým spôsobom postupovať pri reklamácii, teda pri uplatňovaní vád tovaru nadobudnutého od Predávajúceho.

b) Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. 

c) Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v OP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v OP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

d) V prípade, ak sa spotrebiteľ obráti na Predávajúceho s podaním, ktoré podľa obsahu alebo označenie nie je uplatnením vád tovaru (reklamáciou), napr. sťažnosť, podnet, odpovie Predávajúci na takéto podanie v lehote 30 dní, ak je to vhodné. 

 

II. Dĺžka záruky

 

a) Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo, ak je to možné).

b) Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva Predávajúci namiesto záručného listu Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

c) Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, Predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste Predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva Kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

d) Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

e) Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

f) Záručná doba pri spotrebnom tovare je zo zákona 24 mesiacov, ak osobitný právny predpis alebo Predávajúci neustanoví pre tovar dlhšiu záručnú dobu. 

g) Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka), ak sa vydáva na zakúpený tovar. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe (tovar musí byť v záručnej lehote doručený spolu s reklamáciou v zmysle čl. III najneskôr posledný deň záručnej doby).

 

III. Záručné podmienky

 

1. Kupujúci (najmä spotrebiteľ) je povinný pri prevzatí tovaru od prepravnej spoločnosti a aj ihneď po jeho doručení podrobne skontrolovať (a prípade fotograficky zachytiť) fyzický stav doručovaného tovaru (jeho prípadne poškodenie, či už obalu alebo samotného tovaru/výrobku v ňom) a v takom prípade tovar vrátiť kuriérovi s príslušnou reklamáciou (resp. tovar odmietnuť prevziať), a oznámiť to vždy súčasne aj Predávajúcemu (podľa bodu 2.). Ak poškodenie tovaru zistil až po prevzatí tovaru, je povinný reklamáciu uplatniť podľa bodu 2. ihneď, v opačnom prípade mu síce nárok na reklamáciu tovaru zostáva, avšak bude musieť Predávajúcemu preukázať, že vada vznikla v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho v čase doručenia tovaru, resp. berie tým na vedomie, že Predávajúci takú reklamáciu nemusí uznať z dôvodu, že ide o vadu, ktorá zjavne nevznikla jeho vinou.

2. Okrem prípadu podľa bodu 1. po prevzatí tovaru platí, že : 

a) Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo/adresa Predávajúceho Čierne 648, 023 13 Čierne, Slovenská republika (a elektronicky adresa reklamacie@noblese.sk), Slovenská republika.

b) Kupujúci je povinný spolu s reklamáciou podľa písm. c) zaslať tovar na posúdenie reklamácie Predávajúcemu. Tvrdený vadný tovar na reklamáciu je potrebné zaslať prepravnou službou na adresu: Čierne 648, 023 13 Čierne. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo) a súčasne vyhotoviť fotografie tovaru bezprostredne po jeho doručení. Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena).

c) Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne (poštou alebo elektronicky na vyššie uvedenú adresu) s náležitosťami a postupom podľa prechádzajúceho odseku, teda hlavne uviesť, v čom spočíva vada tovaru a právo, ktoré v rámci reklamácie vád uplatňuje (spôsob vybavenia reklamácie).

d) Po prijatí reklamácie podľa predchádzajúcich odsekov Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to emailom bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie., najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

e) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

f) Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia Kupujúceho od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.      

g) Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 1. mechanickým poškodením tovaru,
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 3. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 4. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 5. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
 6. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
 7. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 8. použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie  i v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť vzhľadom na svoj charakter a účelové určenie  nadmerne znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

 

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. 

b) Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

f) Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

2. Ak je kupujúcim podnikateľ 

a) Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha vady tovaru nebráni jeho obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné už neskôr túto vadu opätovne  reklamovať.

b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, Predávajúci je oprávnený vadný  tovar vymeniť za nový tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vráti spotrebiteľovi ním zaplatenú kúpnu cenu a náklady spojené s uplatnením reklamácie. V prípade podľa tohto odseku je Kupujúci oprávnený i od Zmluvy odstúpiť. 

Vady musí Kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu potom, ako ich zistil. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže Kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru (veci)

3. Spoločné ustanovenia k bodom 1. a 2. 

a) Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie môže navrhnúť Kupujúci v písomnej reklamácii. Predávajúci na nevhodnosť alebo neprípustnosť spôsobu reklamácie Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa neodstrániteľnej chyby, ale Predávajúci zistí, že ide o chybu odstrániteľnú). Konečný spôsob vybavenia reklamácie navrhuje Predávajúci. 

b) V prípade poskytnutia zľavy Predávajúcim v súvislosti s reklamovanou vadou nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, pre  ktorú bola zľava poskytnutá.

c) Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, o spôsobe vyriešenia reklamácie Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a v zvlášť zložitých prípadoch vyžadujúcich zložité technické zhodnotenie stavu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. 

d) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď,  v odôvodnených prípadoch i neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať viac ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník. 

e) Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba plynie iba v rámci pôvodne dodaného tovaru (nie ďalšia – nová záručná doba).

f) Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o ukončení vybavenia reklamácie. V potvrdení uvedenie potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie a pošle ho .  Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

g) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho podľa odseku 9.

h) Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

i) Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

j) Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov v obvyklej/priemernej výške (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

k) Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

l) V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je Predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.

m) Ak si Kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má Predávajúci právo vec predať. O zamýšľanom predaji bude Predávajúci Kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci Kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho.

 

V. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od: 1.3.2022.

 

 

 

VRÁTENIE TOVARU (odstúpenie od zmluvy)

Od reklamácie vadného tovaru je potrebné odlišovať možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom (tzv. vrátanie tovaru). Pre vrátenie tovaru, resp. odstúpenie od kúpnej zmluvy pozri čl. VI. Obchodných podmienok, ktoré nájdete tu.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (§7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od uzavretej zmluvy)

 

NOBLESE-EU s.r.o.

  

noblese-logo_full