Obchodné podmienky

 

      Obchodné podmienky spoločnosti NOBLESE-EU s.r.o. pre e-shop www.noblese.sk

(ďalej v texte "Obchodné podmienky")

  

Spoločnosť :

 

Obchodné meno : NOBLESE-EU s.r.o.

Sídlo : Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca, Slovenská republika

IČO : 54 360 382

Zápis v reg. : Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 78871/L

DIČ : 2121637001

IČ DPH : SK2121637001

IČO: 54360382

Tel. : +421233070679

E-mail. : info@noblese.sk

 

týmto ako predávajúci (a dodávateľ) v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zmluvách uzavretých na diaľku”) (ďalej len „Predávajúci”) ustanovuje pre svoju obchodnú činnosť a prevádzku internetového obchodu (e.shop) www.neblese.sk tieto Obchodné podmienky s nasledovným obsahom:  

 

Čl. I Základné ustanovenia

Čl. II Kúpna zmluva

Čl. III Objednávanie tovaru a dodacie podmienky

Čl. IV Cena tovaru a platobné podmienky 

Čl. V Reklamačný poriadok 

Čl. VI Odstúpenie od zmluvy

Čl. VII Ochrana osobných údajov

Čl. VIII Dohľad a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Čl. IX Záverečné ustanovenia 

v nasledovnom znení :

 

Čl. I Základné ustanovenia

 

a) Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim (objednávateľom) ako stranami kúpnej zmluvy.

b) Na účely týchto obchodných podmienok sa rozumie:

 

- spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ (Predávajúci) so spotrebiteľom,

- predávajúcim osoba (fyzická alebo právnická), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (vo vzťahu k týmto Obchodným podmienkam NOBLESE-EU s.r.o.),

- spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,

- podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

- kupujúcim spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si u Predávajúceho objedná tovar alebo služby, 

- zmluvou uzavretou na diaľku zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu,

- kúpnou zmluvou zmluva uvedená v článku II. bod a) týchto Obchodných podmienok.

c) Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým nie je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi (najmä zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o zmluvách na diaľku). 

d) Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s týmito súhlasí.

e) Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.

 

Čl. II Kúpna zmluva 

 

a) Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu dodá vec  (tovar), ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva”).

b) Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

c) Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho právo k veci v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

d) Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na internetovej stránke www.noblese.sk s uvedením jej ceny. 

e) Kúpna zmluva je uzavretá odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim vo svojom informačnom systéme. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnou správou prostredníctvom e-mailu na ním zadanú e-mailovú adresu, na samotný vznik zmluvy však toto potvrdenie vplyv nemá. 

f) Potvrdenie Predávajúceho obsahuje:

- dostupnosť a termín dodania tovaru Kupujúcemu, - informatívne

- názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

- adresu miesta doručenia tovaru spolu s menom kontaktnej osoby,

- podmienky a spôsob prepravy. 

Súčasťou potvrdenia je i aktuálne znenie obchodných podmienok vrátane reklamačného poriadku Predávajúceho a vzor formulára na odstúpenie od Zmluvy (bod 6. písm. d/).  

g) Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach. 

h) Zmluva sa uzatvára individuálne vždy na dobu určitú - na dodanie konkrétneho Kupujúcim objednaného tovaru.

 

Čl. III Objednávanie tovaru a dodacie podmienky

 

a) Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania, ktorá je uvedená na internetovej stránke Predávajúceho. Táto cena bude uvedená i v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. 

b) Objednávať tovar je možné nasledujúcim spôsobom :

c) Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

d) Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude Kupujúci informovaný.

d) Kupujúci berie na vedomie, že v prípadoch uvedených v odsekoch c) a d) vyššie nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

e) Kupujúci bude o presnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v procese objednávky v rámci svojho nákupného košíka. Predávajúci je však povinný zabezpečiť, aby tovar bol doručený v lehote najviac 60 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. V opačnom prípade má právo Kupujúci od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.

f) Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

g) Kupujúci je povinný vec prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

h) Predávajúci zabezpečuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania tovaru Kupujúcemu na ním určenú adresu:

  • zasielanie prepravnou službou a doručovacou službou (123kuriér, Packeta)

  Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

i) V prípade vyzdvihnutia objednaného tovaru, ktorého kúpna cena bola uhradená Predávajúcemu vopred pred jeho dodaním,  môže Predávajúci alebo jej zmluvný partner (dopravca) požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) osoby, ktorá má tovar prevziať, a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Predávajúci alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar, resp. finančnú hotovosť, vydať.

j) Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu  a pod.) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

k) Doručenie neúplnej alebo poškodenej zásielky je nutné okamžite oznámiť Predávajúcemu e-mailom na adresu reklamacie@noblese.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou a že za vady v súvislosti s tým vzniknuté nenesie zodpovednosť.

 

Čl. IV Cena tovaru a platobné podmienky 

 

 

a) Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné s DPH (Predávajúci je platiteľ DPH podľa paragrafu 4), príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

b) Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.c) Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba vopred bankovým prevodom,
  • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), platobné brány
  • platba na dobierku pri doručení tovaru 

d) Predávajúci určuje konkrétny spôsob platby vo vzťahu k jednotlivým tovarom osobitne, pričom takto určený spôsob kupujúci svojou objednávkou bez výhrad akceptuje

e) Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare (veci) prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

f) Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

Čl. V Reklamačný poriadok 

 

Reklamačný poriadok Predávajúceho tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Reklamačného poriadku nájdete tu

 

Čl. VI Odstúpenie od zmluvy

 

a)  Kupujúci má právo od kúpne zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

b) V zmysle zákona o zmluvách uzavretých na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takomto prípade je Kupujúci povinný Predávajúcemu vrátiť – zaslať tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať po Kupujúcom finančnú čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Povinnosť Kupujúceho podľa prechádzajúcej vety platí i pre ostatné prípady odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

c) Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

i) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

iii) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

d) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

i) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

ii) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

iii) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

iv)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

v) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

vi) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

vii) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

e) Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci - spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

f) Odstúpenie od zmluvy podľa odseku b) môže spotrebiteľ vykonať prostredníctvom na to určeného formulára, ktorý je dostupný na internetovej stránke noblese.sk (ale aj v potvrdení objednávky), v inej listinnej podobe alebo v podobe zápisu na trvanlivom nosiči. V ostatných prípadoch môže Kupujúci uplatniť odstúpenie od zmluvy v písomnej (elektronickej alebo listinnej) forme, ak z nej jednoznačne vyplýva jeho vôľa od zmluvy odstúpiť. Vyplnený formulár odošle Kupujúci Predávajúcemu  buď na elektronickú adresu Predávajúceho alebo listinne na adresu sídla Predávajúceho: Čierne 648, 023 13 Čierne, Slovenská republika. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Formulár odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

 

g) O prijatí odstúpenia od zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúceho upovedomiť zaslaním potvrdenia na jeho elektronickú adresu (e-mail). 

h) Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe.

i) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku f) pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne u Kupujúceho osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

j) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

k) Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to na adresu: Čierne 648, 023 13 Čierne. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

l) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu, resp. celú cenu, za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim.

m) V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho úhradu finančnej sumy zodpovedajúcej zníženiu hodnoty tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

n) Ak odstúpenie od zmluvy nie je v súlade s týmito Obchodnými podmienkami alebo nie sú naň splnené podmienky ustanovené  právnymi predpismi, najmä Občianskeho zákonníka, alebo pre uvedené dôvody nie je dôvodné, môže Kupujúci vyhodnotiť ako neplatné, Predávajúci o tom Kupujúceho bezodkladne upovedomí zaslaním e-mailu alebo listu na jeho adresu. 

 

Čl. VII Ochrana osobných údajov

 

a) Predávajúci ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré od Kupujúcich vyžaduje, sú dôverné, a budú použité iba v súlade s týmito obchodnými podmienkami. 

b) Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude Predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s Kupujúcim a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán (právnym základom spracúvania je tak nevyhnutnosť na (s)plnenie Kúpnej zmluvy). To znamená, že Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému (e-shop) musí spracúvať údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu či doručenia, aby mohol splniť záväzky vyplývajúce z Kúpnej zmluvy.  

c) Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, aby Predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne (mobilné) číslo, e-mailová adresa a adresa pobytu/doručenia (na účel uzavretia Kúpnej zmluvy a dosiahnutie jej účelu) alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

d) Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúcich, ktoré mu boli poskytnuté na účel podľa bodu a) môžu byť ďalej poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu iným osobám, najmä prevádzkovateľovi doručovacej služby (poštovým či kuriérskym podnikom) či osobe za účelom správy účtovníctva Predávajúceho, ktorí osobné údaje taktiež spracúvajú v zmysle osobitného zákona. Sprostredkovateľmi sú :Obchodné meno :  123Kuriér, s.r.o

Sídlo :  Vojtaššáková 616, 027 44 Tvrdošín Slovenská republika

IČO :  46598863

Zápis v reg. : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 26135/R

 

Obchodné meno :  BMTC, s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania :  Jána Milca 788/5 010 01 Žilina

IČO :   50474081

Zápis v reg. : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 66264/L

 

Obchodné meno :  Packeta Slovakia s. r.o

Sídlo :  Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

IČO :  48136999

Zápis v reg. : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

 

e) Predávajúci chráni poskytnuté údaje Kupujúcim pred ich neoprávneným únikom alebo zneužitím. 

f) Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

g) Zmeny v osobných údajoch môže Kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu Predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.

 

Čl. VIII Dohľad a alternatívne riešenie sporov

 

a) Dohľad nad dodržiavaním zákona o službách na diaľku (102/2014 Z.z.) vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ústredný inšpektorát) so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, P.O.BOX 29. Pre Žilinský kraj je to Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj, so sídlom Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, P.O.BOX B-89. 

b) Spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, je možné riešiť alternatívne v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c) Alternatívne riešenie sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Návrh alternatívneho riešenia sporu je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ. 

d) Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. 

e) Bližšie informácie k alternatívnemu riešeniu sporov nájdete na internetovej adrese https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporov nájdete tu

 

Čl. IX Záverečné ustanovenia

 

a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 3. 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

b) Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej kúpnej zmluvy Predávajúcim so spotrebiteľom ako Kupujúcim, ak kúpna zmluva neustanoví niečo iné. 

 

NOBLESE-EU s.r.o.


noblese-logo_full